Nieuws

Hier tref je actuele informatie aan, bijvoorbeeld over onze cursussen en over de Nieuwsbrief, evenals het nieuwsbrief-archief met relevante artikelen.

Casus

Een goed draaiend team!

En wat hebben we gedaan om dit te bereiken? Tips voor ieder ander team.

We hebben als verpleegkundig team een training samenwerking, communicatie en feedback gevolgd. Dit was het startpunt om de teaminspanning inzichtelijk te maken en te zien waar verbetering behaald kon worden. We merkten dat sommige teamleden uit onzekerheid en/of schaamtegevoel problemen die zij tegenkwamen niet durfden te melden.
We zijn gestart met het in beeld krijgen van ieders bijdrage aan samenwerking middels de teamrollen van Belbin. Door de uitleg werd duidelijk hoe de samenstelling van ons team was en op welke manier ieders inbreng gewaardeerd kon worden. Wie brengt welke vaardigheid in de samenwerking in. Maar ook werd duidelijk op welke manier ieder in het team communiceert en hoe je naar elkaar kan luisteren. Iedere `teamrol` communiceert en luistert op een eigen manier. Gaandeweg zijn we er achter gekomen dat de onderstaande zaken belangrijk zijn om een goed draaiend team te hebben:

• We maken samenwerking inzichtelijk
Met de Belbin-methode hebben we onze samenwerking inzichtelijk gemaakt. Een geweldig startpunt om ieders inbreng in samenwerking te kunnen begrijpen. Dat is van groot belang geweest. Door dit inzicht hebben we duidelijk dat diversiteit en complementariteit van groot belang is voor ons team. En dan ook deze diversiteit te accepteren en ieders eigenheid daarin te respecteren Dat stimuleert het gevoel dat we afhankelijk zij van elkaar. De één geeft wat de ander ontbreekt en de ander vult mij weer aan. Vanuit die diversiteit wordt energie en creativiteit aan ons team toegevoegd. De Belbin-methode blijkt ook geschikt om betere werkgroepen samen te stellen en projecten aan te pakken.

• We hebben een gemeenschappelijke missie geformuleerd.
De gemeenschappelijke missie hebben we gezamenlijk geformuleerd. We geloven daarin en dat is een voorwaarde om gezamenlijk aan één doel te werken. Het geeft ons een doel dat ambitieus is en hebben daardoor een sterke focus op het resultaat en op de manier om dat te bereiken. We zijn van elkaar afhankelijk en dat versterkt de verbondenheid en de samenwerking. Wanneer we allen het teamdoel helder op het netvlies hebben, werken we, met onze uiteenlopende karakters en teamrollen, samen aan het behalen van dat doel.

• We zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving
We durven ons uit te spreken en weten dat er naar ons wordt geluisterd; daardoor zijn de teamprestaties beter geworden. De veilige omgeving verhoogt onze creativiteit; iedereen kan in zich uitspreken, zonder remming en zonder er op aangekeken te worden+ kortom de basis van brainstorming. Een slimmer team hebben we gekregen omdat we de ruimte krijgen voor ontspanning en ruimte om na te denken. We worden uitgenodigd om onze eventuele kritiek te geven. Daarbij kan iedereen erop vertrouwen dat het geven van een mening geen negatieve gevolgen heeft. Kritiek te namelijk gratis advies hoe het anders kan. En je moet dit jezelf niet persoonlijk aantrekken. Tenslotte kan je ook bedenken dat je de kritiek naast je neer zou kunnen leggen.

• We geven aandacht en steun aan elkaar
De kwaliteit van onze teamprestaties verbetert als wij bereid zijn elkaar te helpen. De teamleider geeft het voorbeeld en dat heeft positieve invloed. Hij geeft ons actieve steun, waardoor wij elkaar ook meer gaan helpen.

• We beperken de belasting
Als wij goed functioneren krijgen we wel steeds meer werk, want wij lijken de taken makkelijk aan te kunnen. Maar we hebben wel ruimte nodig om onderling het werk af te stemmen en nieuwe taken onder de knie te krijgen. Als er steeds veranderingen worden doorgevoerd, nieuwe taken bijkomen en andere doelen worden gesteld, gaat dat ten koste van de reflectie die nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren en zakken de prestaties in.

• We zorgen voor goed onderling persoonlijk contact
Voor ons teamgevoel en evenwichtige coöperatie is het belangrijk dat we elkaar bijvoorbeeld ’s morgens simpelweg goedemorgen wensen. En dat we belangstelling voor elkaar hebben, met elkaar spreken in plaats van meteen achter het eigen bureau plaats te nemen. Verplaatsen in de ander kan alleen als we aandacht voor de ander hebben. Daarom beginnen we de dag met een moment van aandacht voor elkaar.

• We ondersteunen met elkaar een oplossingsgerichte communicatie
We bespreken met elkaar oorzaken van een probleem, met als gevolg dat acties er niet direct op volgen. Op die manier betrek je ieder bij de oplossing, door alle meningen over de oorzaak problemen te inventariseren. De focus van het hele team wordt dan een gedragen oplossing. Met elkaar spreken we af welk doel we na streven, hoe werken we er naartoe en wat is nodig om het te bereiken? Ieder een moet het wel over de gekozen oplossing eens zijn.

• We faciliteren dialoog
We hebben openheid hoog in ons vaandel staan, omdat we onderling van elkaar afhankelijk zijn om de oplossing van een probleem te bereiken. We moeten eerlijk met elkaar kunnen communiceren. Het is dan ook belangrijk dat we van elkaar weten wie waar mee bezig is, welke resultaten worden geboekt en of er problemen dreigen of zijn ontstaan.

• We luisteren naar elkaar
Wij hebben een groep teamleden die goed naar elkaar kunnen luisteren. Mede daardoor worden de taken het best uitgevoerd. Luisteren naar elkaar zorgt voor meer vindingrijkheid en betere groepsresultaten.

• We bieden elkaar ruimte om te leren
Om ons team op niveau te krijgen moeten we de ruimte krijgen om fouten en verkeerde inschattingen te maken. Van fouten en tegenslagen leren we essentiële lessen. Daarbij moeten de eventuele risico’s wel beperkt zijn. Grote fouten in ons team in de uitoefening van ons verpleegkundig vlak, kan nu eenmaal niet. Maar door elkaar de ruimte te geven om (binnen grenzen) missers te maken en die vervolgens met elkaar op te lossen, geeft dat we een goed draaiend professioneel team creëren.

• We accepteren dat niet alles vlekkeloos verloopt
Ook in ons team komen conflicten voor. Conflicten moeten we niet uit de weg gaan, maar zien als mogelijkheid om beter functioneren en ons team ook sterker te maken. We kunnen van elkaar leren om tot betere gezamenlijke beslissingen te komen. Een confrontatie binnen ons team betekent dat we het gesprek aangaan over de conflictpunten. Problemen worden aangepakt en opgelost om samen verder te kunnen.

Bovenstaand de conclusies weergegeven van een verpleegkundig team na afloop van een tweedaagse intensieve cursus.

Bert Visser

loginfigureInloggen